Giới thiệu

Trường Tiểu học Cảnh Dương được thành lập năm 1890, đến năm 1980 tách từ cấp 1,2  Cảnh Dương thành Trường Tiểu học Cảnh Dương. Trường có tổng diện tích là gần 9000m2(bao gồm cả rân chơi, bải tâp) ………