Tổ chuyên môn

T11-TCM 2+3

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP RÈN CHỮ VIẾT ĐẸP CHO HỌC SINH Chữ viết là phương tiện để trao đổi thông tin,…

T11- TCM T1

CHUYÊN ĐỀ 2: PHƯƠNG PHÁP RÈN CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH Những điều kiện về cơ sở vật chất: – Ánh sáng phòng học, bảng lớp, bàn ghế của học sinh: Đây là những yếu tố quan trọng ảnh…

T9-TCM 2-3

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN: THÁCH THỨC ĐỂ PHÁT TRIỂN             Mô hình VNEN là mô hình trường học mới được UNICEP, UNESCO… đánh giá cao, thực hiện thành công ở các nước đang…