Chi bộ

Ban chấp hành chi ủy chi bộ

1. Bí thư Chi bộ: Thạc sĩ Nguyễn Đình Sơn 2. Phó bí thư Chi bộ: Cử nhân Nguyễn Trung Kiên 3. Ủy viên BCH: Cử nhân: Lê Thị Thu Hương